-->

همە بایدخودرادربرابرشرایط کنونی اقتصادکشورمسئول بدانند

    •••••  ﺳﻪشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ — ۱۰:۰۸
تعداد بازدید : ۳۹۹   

 

به گزارش تحلیل ایران،

دریابان علی شمخانی مجموعه تهدیدات خارجی و آسیب‌های موجود در بخش‌های غیراقتصادی را فاقد قدرت تهدیدزایی موثر برای کشور عنوان کرد و افزود: راە برون رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، اقدام جهادی وعمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است‌.وی اظهار کرد: با توجە بە نیروی انسانی توانمند و تحصیل کردە، منابع متنوع داخلی، برنامە واسناد بالادستی می‌توان با همتی جهادی مسیر توسعه و پیشرفت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی هموار کرد.


شمخانی با بیان اینکە باید عوامل ناکارآمدی در اقتصاد و مدیریت را احصاء و برای آن چارەاندیشی کرد ادامە داد: مدیران استان، امامان جمعە و نمایندگان مجلس باید برای جذب سرمایەگذاران و کارآفرینان با هم رقابت کنند و از تهمت‌ها نهراسند.دبیر شورای عالی امنیت ملی مجموعه مسئولان و دست‌اندرکاران امور اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ای رابهە توجە جدی نسبت به مسایل اقتصادی فراخواند و اظهار کرد: امروز دشمنان نظام با تحمیل جنگ اقتصادی در تلاش برای اشغال سنگرهای رفاە مردم هستند و باید دفاع مقدس دیگری را با همت جهادی برای حفظ مرزهای معیشت و رفاه عمومی سازمان دهیم.شمخانی با اشارە بە اینکە تولید ثروت باید قداست داشتە باشد گفت: واقعیت این است کە دولت منابع نامحدود برای تزریق بە اقتصاد ندارد و از این رو باید محور تلاش مدیران کمک بە سرمایەگذاران برای تولید واشتغال باشد.مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف، بازپس گیری سنگرهای اقتصادی ومبارزه بی امان با فقر است.


شمخانی وجود تفاوت میان وضعیت رفاهی مسئولین با عموم جامعه را عامل ایجاد شکاف و از میان رفتن سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر مدیران سطوح مختلف با سوء استفاده از موقعیت خود دچار فساد شوند باید بە طور مضاعف تنبیە گردند.شمخانی گفت: کاهش سطح تشریفات، مبارزە با فساد، و ارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم با کارگزاران نظام است.


وی در ادامە سخنان خود اقتصاد استان‌های مرزی را مبتلا به چرخە عقب ماندگی تاریخی عنوان کرد و افزود: در دوران جنگ، استان‌های غربی زیان‌های بسیاری دیدند و بعد از جنگ نیز بە سبب ماهیت غیرمتوازن برنامه‌های توسعەای نتوانستند خود را بە سطح استان‌های برخوردار کشور برسانند.وی توجە بە عدالت در تخصیص اعتبارات را بسیار حایز اهمیت دانست واضافە کرد؛در همە بخش‌های کشور مشکل اعتباری وجود دارد لیکن برای کم کردن فاصله میان استانهای مرکزی و حاشیه‌ای باید به متوازن سازی منابع و توزیع عادلانه ثروت در برنامه‌های توسعه‌ای توجه بیشتری شود.


وی در پایان با بیان اینکە با افتخار خود را معین استان کردستان در موضوع توسعە می‌داند، گفت: رفع مشکل اقتصادی کشور بە تنهایی از عهدە دولت خارج است و همە باید خود را در برابر شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول بدانند.


نسخه چاپی
                   

کلید واژه ها:   محفل پیشکسوتان          
 

  ارسال نظر جدید:
      نام :        (در صورت تمایل)

  ایمیل:
(در صورت تمایل) - (نشان داده نمی شود)  

     نظر :    
 
 
 

    

رویدادهای اخیر